អានសេចក្តីណែនាំអំពីប្រតិបត្តិការសៀវភៅ

ប្រសិនបើអ្នកមិនមានកន្លែងផ្លូវចិត្តដើម្បីអានសៀវភៅមិនមានលក្ខណៈជាឪពុកម្តាយការណែនាំប្រតិបត្តិការអាចជាការសម្របសម្រួលរបស់អ្នក។ តើអ្នកធ្លាប់ងូតទឹកដោយប្រើខោទ្រនាប់របស់អ្នកទេ? ដូច្នេះមានអ្នកនិពន្ធ។

Heather អានគម្របសៀវភៅនេះទៅក្នុងគម្របពេលទៅលេងសើចរបស់នាង។ ប៉ុន្តែវាក៏អាចត្រូវបានរីករាយក្នុងប៊ីតនិងបំណែកដែរប្រសិនបើអ្នកមិនមានពេលវេលារឹងមាំ។

Categories:

No Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Comments

No comments to show.

Categories